Woningcorporaties tegen wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen

MEDEMBLIK – Het kabinet heeft plannen om met een wetsvoorstel te komen waar de huurders van een woning bij een woningcorporatie alleen nog de huur mag berekenen op basis van inkomens.

Kwaliteit

De corporaties zijn principieel van mening dat de huur van een woning gebaseerd moet zijn op kwaliteit met een daarbij behorende huurprijs. Het wetsvoorstel werkt verdere segregatie in wijken in de hand. De overheid versterkt hiermee het beleid dat de sociale huursector geen volwaardig woningmarktsegment meer is waar een brede laag van de bevolking een woning kan huren.

Al langere tijd is duidelijk dat het overheidsbeleid op de woningmarkt onvoldoende werkt. Van doorstroming is nauwelijks sprake, sommige inkomensgroepen zijn in tal van regio’s kansloos op de woningmarkt. De wachttijden voor een huurwoning lopen onacceptabel op. Woningzoekenden en woningcorporaties ondervinden dit dagelijks in de praktijk.

Buitensporige belastingen

De buitensporige belastingen en heffingen die het rijk aan corporaties oplegt vermindert bovendien de investeringsruimte die juist nu nodig is om resultaten te boeken op het terrein van nieuwbouw en de verduurzaming van de woningvoorraad.

Geen perspectief op woning

Met de voorgenomen Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) en de Woningwet worden corporaties nog intensiever als poortwachters ingezet voor het toelaten van nieuwe huurders voor een sociale huurwoning. Daarbij loopt de sociale cohesie in woonwijken en buurten verder terug, het perspectief van veel mensen op een sociale huur- óf koopwoning binnen redelijke termijn (maximaal 2 jaar) is inmiddels weggevallen.

Oproep aan minister van Binnenlandse Zaken

Één van deze corporaties, De Woonschakel uit Medmblik,  heeft in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar zienswijze over het wetsvoorstel kenbaar gemaakt. Ook wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen die zich binnen de corporatiesector voordoen en worden aanbevelingen gedaan. Dit betreft naast het woonlastenbeleid aanbevelingen die het perspectief op een huurwoning moet vergroten, op leefbaarheid en die het werkterrein en investeringsruimte van corporaties vergroot.

Het is een kritische brief waarbij De Woonschakel o.a. de volgende aanbevelingen benoemd:

  • Handhaaf de huidige huurtoeslagwetgeving als basiswaarborg voor huurders, pas deze waar nodig aan als sturingsinstrument van het woonlastendossier. Lokale inkomensverdeling via huurprijzen is dan niet nodig.
  • Laat de huishoudensgrootte/aftoppingsgrens in de huurtoeslagwetgeving (deels) vervallen. Verhoog de huurgrens op basis waarvan corporaties sociale huurwoningen kunnen verhuren van € 720 naar minimaal € 870 (regio afwijkingen mogelijk op aanwijzing minister). Corporaties kunnen dan ook huurwoningen bouwen voor de middeninkomens. Verhoog de inkomensgrenzen voor bepaalde groepen huishoudens. Deze maatregelen bevorderen prijsdifferentiatie van huurwoningen, de doorstroming, de bouw van nieuwe woningen en draagt bij aan een bredere instroom in het sociale huurbezit in Nederland.
  • Bewerkstellig verdere verbeteringen van zorg en individuele woonbegeleiding voor mensen die dat nodig hebben bij het zelfstandig wonen in de wijk. Dit op basis van criteria als laagdrempeligheid, vakbekwaamheid medewerkers en minimale omvang in begeleidingsuren.
  • Maak een politieke keuze tot afschaffing van de verhuurderheffing of vennootschapsbelasting voor de sociale verhuur door woningcorporaties. Dit geeft op korte termijn ruimte voor investeringen, nieuwbouw en verduurzaming van de woningvoorraad waarbij de corporatiesector als startmotor kan gaan fungeren zoals voorzien bij de nationale klimaatafspraken. Het huidige financiële perspectief is ontoereikend voor De Woonschakel én de gehele sector om de transitie naar een gasloze woningvoorraad zonder huurverhoging of technische faillissementen van corporaties te bereiken.

Behoud de sociale huursector

Het is aan de overheid om het perspectief van de corporatiesector en in het verlengde daarvan aan woningzoekenden en huurders te bieden. Dat vergt lef, politieke bereidheid en een herziend financieel kader tussen overheid en sector. Maar een gezamenlijk belang zou het behoud van de sociale huursector als een volwaardig woningmarktsegment moeten zijn. Een sector waar Nederland trots op is en geroemd is (werd) in het buitenland.

De brief van De Woonschakel Directeur Albert Gieling aan minister Ollongren kunt u hier (PDF) lezen.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp