Subsidieregelingen gemeente Enkhuizen 2022

ENKHUIZEN – Subsidies zijn een instrument om beleidsdoelen te realiseren en hebben daarmee een sterke verbinding met wat er gebeurt in de samenleving. Het subsidiebeleid zou in deze snel veranderende maatschappij daarom een flexibel karakter moeten hebben, zodat rekening gehouden kan worden met trends en ontwikkelingen. Naast deze flexibiliteit is transparantie een belangrijk element, omdat uitlegbaar moet zijn wat de gemeente Enkhuizen met het subsidiebeleid beoogt en waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden. Transparantie betekent ook dat het subsidiebeleid en subsidieproces voor de gebruiker helder en begrijpelijk zijn.

Bovenstaande gewenste flexibiliteit en transparantie heeft geleid tot herijking van het subsidiebeleid en proces in 2016. Bovendien dwong de noodzaak tot bezuinigingen daarnaast tot het maken van keuzes. Om een goede invulling te kunnen geven aan de flexibiliteit en transparantie, stelt het college op grond van de zowel de interne als externe ervaringen met het beleid en proces (jaarlijks) de volgende documenten vast.

Download hier de PDF over de subsidieregelingen 2022 Enkhuizen