Personeelstekort primair onderwijs Westfriesland valt mee

ENKHUIZEN – Uit een inventarisatie blijkt dat er binnen het Primair Onderwijs in Westfriesland slechts een beperkt personeelstekort is. Op een totaal van 3.036 Fte. is er in 2019 sprake van een tekort van 62 Fte.

Bij het Primair Onderwijs in Westfriesland zijn zelfs schoolbesturen die werken met een volledige bezetting en is er zelfs in een enkel geval sprake van boventalligheid, dit is het geval bij 2 scholen. Vijf schoolbesturen hebben een invullingspercentage van 91 tot 99% waardoor er dus sprake is van een beperkt tekort.

Uit de inventarisatie blijkt wel dat bij ongewijzigd beleid het aantal niet ingevulde arbeidsplaatsen zal gaan toenemen. Wel is er sprake van krapte bij uitvallen van leerkrachten bij ziekte.

Bij het Voortgezet Onderwijs is het niet veel anders. Ook daar is sprake van beperkte onvervulde vraag, in 2019 maar 15Fte. op een totaal aantal van 2.262 Fte. Deze tekorten betreffen voornamelijk enkele tekortvakken zoals Nederlands, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde en klassieke talen.

Schoolbesturen nemen maatregelen

Om de tekorten op te vangen hebben de gezamenlijke schoolbesturen maatregelen genomen om de tekorten op te vangen. Zo is er een invalpool in het leven geroepen en is er een gezamenlijk introductiebeleid om vroegtijdige uitstroom van leerkrachten te voorkomen.

In de aankomende periode zullen de partners in het onderwijs zich gaan buigen over extra maatregelen waarbij mogelijk op bovenregionaal niveau afspraken zullen worden gemaakt over de aanpak van tekorten, gezamenlijke initiatieven voor de scholing van zijinstromers, het vormgeven van een gezamenlijke strategische personeelsplanning en het wegnemen van onderlinge concurrentie bij werving van onderwijzend personeel

[signoff]