Enkhuizen Actueel

Algemeen Enkhuizen Gemeente

Noodverordening opgesteld voor Enkhuizen en omstreken

ENKHUIZEN/REGIO – In onze regio is een noodverordening opgesteld waarin de landelijke afspraken voor horecaondernemers, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen, coffeeshops en evenementen zijn vertaald.Met deze noodverordening heeft de gemeente de mogelijkheid om handhavend op te treden tegen de ondernemers die zich niet houden aan de verordening.

Besluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord houdende voorschriften
ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening
COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord),

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,
gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister
van Justitie en Veiligheid, kenmerk 1662578-203166-PG,
besluit de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1. Werkingssfeer
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, te weten Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Den Helder,
Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland,
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Artikel 2. Verboden
1. Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van
de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende
erven en samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te
laten ontstaan waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke
samenkomsten deel te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken
in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en
zorginstellingen.

2. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden:
a. inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet- en
drinkgelegenheden), met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek
toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de
hotelgasten;
b. sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden,
sporthallen en sportvelden;
c. sauna’s;
d. inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele
handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotischpornografische aard worden aangeboden;
e. coffeeshops, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking
van softdrugs (afhaalfunctie).

3. Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter van de
veiligheidsregio aangewezen (categorieën van) gevallen.
Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen
Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde
ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 4. Toezicht
Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast:
a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van
Strafvordering;
b. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren
als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering;
c. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen toezichthouders;
d. militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het
Wetboek van Strafvordering.

Artikel 5. Inwerkingtreding en intrekking eerdere noodverordening
1. Deze verordening treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.
2. Het Besluit tot het treffen van maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus
(COVID-19) te beperken genomen op 13 maart 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 6. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?