Nieuwe wet voor inburgeraars

ENKHUIZEN – De huidige wet voor asielzoekers die moeten inburgeren voldoet niet meer en daarom heet het rijk besloten dat per 1 januari 2021 er een nieuwe Wet Inburgering komt.

Één van de problemen bij het inburgeren is dat de inburgeraars er te lang over doen omdat er te weinig prikkels zijn die het de inburgeraars in staat stelt om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren en de verbinding met participatie tegenwerkt.

In de huidige wet zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk om een inburgeringscursus in te kopen waarvoor mijn bij DUO een lening kan afsluiten die wordt kwijtgescholden als met het inburgeringsexamen haalt en zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden en het verzorgen van het participatietraject.

Nieuwe wet laat alle inburgeringsplichtigen meedoen

In de nieuwe wet gaat men er vanuit dat alle inburgeringsplichtigen meedoen aan het inburgeringstraject en dan het liefst via betaald werk maar ook moeten trajecten zo snel mogelijk worden opgesteld het liefst al in het asielzoekerscentrum. In de nieuwe wet ligt de focus vooral op de taal, werk en integratie.

In de nieuwe wet krijgt de gemeente de regierol, samen met WerkSaam die voor de 7 Westfriese gemeenten de participatiewet uitvoert, het verstrekken van uitkeringen en het laten re-integreren van cliënten verzorgd.

Maar ook krijgen de inburgeraars te maken met ‘PIP’, Plan Inburgering en Participatie (PIP), dit is een persoonlijk plan die binnen zes weken nadat de asielzoeker in een AZC is terechtgekomen wordt opgestart. In PIP evalueert de gemeente het plan en heeft in de eerste 10 maanden zeker 2x een contactmoment met de inburgeringsplichtige.

Ook krijgt de inburgeringsplichtige te maken met ‘ontzorging’ in de eerste 6 maanden worden vaste woon- en zorgkosten ingehouden op de uitkering, van wat overblijft kunnen de vergunninghouders leven.

[signoff]

 

Reageer op dit onderwerp