IKC Binnenstad Enkhuizen valt 1.69 miljoen euro duurder uit

ENKHUIZEN – Het college van Enkhuizen vraagt de gemeenteraad om een extra 1.69 miljoen euro voor de bouw van het IKC in de binnenstad van Enkhuizen. Begin 2016 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 3.639.000,- en in 2018 een krediet van 2.2. miljoen euro voor de bouw van een IKC aan de Korte Westerstraat in Enkhuizen. De IKC gaat bestaan uit twee scholen voor basisonderwijs, een kinderdagverblijf en een brede schil voor veel maatschappelijke functies.

Was de planning eerst om begin 2019 te gaan starten met de bouw van het IKC, maar door burgerparticipatie, de strengere eisen voor gymzaalinrichtingen en Ventilatie Frisse Scholen, en daar naast ook nog eens de BENG eisen voor duurzaamheid (vanaf dit jaar) kon pas begin 2020 een bouwaanvraag en vergunning worden verleend. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college; ,,De kostenraming is op basis van het Definitieve Ontwerp inclusief de aanpassingen, de fasering en bouw- en woonrijp maken zijn geactualiseerd en gebleken is dat het benodigde budget aanmerkelijk hoger is dan het beschikbare budget. Met dit voorstel wordt voorgesteld de gemeenteraad voor te stellen een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 1.69 miljoen.

Dit project past volgens het college binnen de visie van het convenant Brede School van december 2011. Met dit convenant worden diverse doelen gesteld, één daarvan is het versterken van samenwerking van partijen die werken met kinderen in de basisschoolleeftijd, het versterken van ontwikkelingskansen van kinderen en het versterken van de sociale cohesie in de wijk. De verplaatsing van De Mozaïek naar het IKC maakt onderdeel uit van de herschikkingsoperatie dat past in de brede school visie en daarnaast is in het plan een gymzaal opgenomen en wordt ook De Sprong gesloopt.

Bezwaren vertraagden vergunningen

Over het oorspronkelijke plan zijn diverse presentaties en bijeenkomsten met alle betrokkenen georganiseerd. Ook na de uitwerking van de plannen toen de omgevingsvergunning in januari 2020 werd verstrekt is het overleg doorgegaan. Er zijn een aantal bezwaren op de vergunning binnengekomen waarvoor een hoorzitting is gehouden. Vanwege de coronamaatregelen kon die niet eerder plaatsvinden dan 25 juni 2020. Ook na de hoorzitting is een bewonersoverleg gehouden en zijn een aantal aanvullingen en wijzigingen in het plan en de omgeving opgenomen na overleg met de bewoners.

Zoals de plannen nu op tafel liggen kan in augustus 2021 worden gestart met de bouw van het IKC, deze zal in de zomer 2022 gereed zijn. Dan zal de school gaan verhuizen en de Tweemaster worden gesloopt waarna dan het schoolplein met stalling kan worden gerealiseerd en wordt dan in het najaar van 2022 opgeleverd.

Het college vraagt nu een extra 1.69 miljoen om dit alles te kunnen realiseren. Het college zegt hierover; ,,Op 2 februari 2016 en op 19 juni 2018 is voor de realisatie van de brede school binnenstad een krediet beschikbaar gesteld van € 5.825.000,- inclusief BTW. Besloten is toen de kapitaallasten op basis van de toenmalige rente (2%) van € 262.000,- ten laste te brengen van de post nieuw beleid, met ingang van 2020. Deze extra investering leidt tot een totaalkrediet van € 7.516.000. Op basis van de huidige rente bedragen de kapitaallasten € 286.000. Dit resultaat is een gevolg van het feit dat de rentestand (1.3%) thans zodanig gunstig is dat een verlaging van de kapitaallasten mogelijk is. Dat is € 24.000 meer dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Deze extra kapitaallast kunnen met ingang van 2022 laste van de post nieuw beleid worden gebracht.

Reageer op dit onderwerp