‘Herontwikkeling Enkhuizerzand’ een gevaar voor het Zuiderzeemuseum Enkhuizen

ENKHUIZEN – De gemeente Enkhuizen is van plan om 5 hectare van het IJsselmeer te gaan dempen om daar 241 circa 200 recreatievilla’s te realiseren, vanuit de Provinciale Staten zijn Robert Zaal (GroenLinks) en Hanneke Kaamer van Hoegee (VVD) bang dat realisatie van dit plan het DNA van het Zuiderzeemuseum gaat aantasten.

In een brief aan de overige leden van de Provinciale Staten schrijven beide statenleden: ,,Het DNA van het Zuiderzee openluchtmuseum behoort als geheel tot de rijkscollectie, waarin de overheid sinds de oprichting in 1948 zowel kwantitatief als kwalitatief blijvend heeft geïnvesteerd om de verdwijnende visserij en rijke cultuur van het Zuiderzeegebied zichtbaar en voelbaar te houden. Voor de bouw van het openluchtgedeelte is gekozen voor een totaalconcept. Het openluchtmuseum in Enkhuizen brengt de verhalen tot leven van mensen die vroeger rond de Zuiderzee woonden met een samenhangend geheel van 150 historische collectiepanden, interieurs, straten, beplanting, water, ambachten en door acteurs verbeelde levende  geschiedenis. Dit zorgt voor een beleving waarbij alle zintuigen worden aangesproken.

Één van de belangrijkste redenen voor het Zuiderzeemuseum om te kiezen voor Enkhuizen was de blijvende vrije locatie aan het open water maar wat nu door de onlangs gepresenteerde ontwerp-bestemmingsplan Recreatieoord Enkhuizerzand in gevaar dreigt te komen.

In vragen aan de Gedeputeerde Staten vragen beide statenleden:

 1. Is Gedeputeerde Staten bekend met het project ‘Herontwikkeling Enkhuizerzand’ in Enkhuizen?
 2. Is Gedeputeerde Staten ook bekend met de publicatie van het Ontwerpbestemmingsplan “Enkhuizerzand en IJsselmeergebied” dat nu ter inzage ligt en waar tot 15 mei 2019 zienswijzen op kunnen worden ingediend?
 3. Is Gedeputeerde Staten ook bekend dat de ontwikkeling leidt tot meer dan 5 ha. aan landaanwinning in het IJsselmeergebied? Is dat niet in strijd met onder andere de Barro?
 4. Is het dempen circa 5 hectare van het IJsselmeer volgens Gedeputeerde Staten voor de realisatie van circa 200 recreatievilla’s van voldoende groot openbaar belang om dat te ondersteunen? Kunt ook aangeven wat de argumenten hiervoor zijn?

  Het beschermen van de kwaliteit van de IJsselmeerkust is van groot belang zoals ook vastgelegd in de Agenda IJsselmeergebied 2050, waarvan de instemmingsverklaring mede ondertekend is, in aanwezigheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, door zowel de gemeente Enkhuizen als de provincie Noord Holland.

 5. Bent u van mening dat de aantasting van de kust als gevolg van dit project is te motiveren vanuit het gestelde beleid als ook vastgelegd in de gebiedsagenda IJsselmeergebied? Waarom vindt u dat?

  In het kader van de realisatie van de recreatievilla’s wordt, naast onderwaterleven ook veel groene, ecologische ruimte opgeofferd. Het plangebied blijkt echter in het geheel niet te zijn opgenomen als Natuurnetwerk Nederland en valt daarom ook niet onder de beschermende werking van de PRV.

 6. Waarom is dit gebied, dat nu wel een groene, ecologische betekenis heeft in het kader van NNN, niet als zodanig geclassificeerd en daarmee beschermd? Dat geldt niet alleen voor de gronden waar de herontwikkeling plaats vindt, maar bijvoorbeeld ook op de gronden van het Zuiderzeemuseum waar onder andere bosschages en een eendenkooi zijn gelegen. Is Gedeputeerde Staten van mening dat hier voldoende bescherming wordt geboden op de belangen van groen en ecologie in het kader van NNN ten opzichte van de voorgenomen verdringing met 200 vakantievilla’s? En is Gedeputeerde Staten ook van mening dat u voldoende bescherming biedt aan ecologische waarden in het kader van de demping van water en de verstoring die daardoor ook onder water plaats zal kunnen vinden?
 7. Bent u bekend met de afwijzende kritiek en het negatieve advies van de ARO op dit project?
 8. Bent u bekend met het advies van de PARK in deze?
 9. Kunt u aangeven of u vindt dat de belangen van het museum voldoende zijn gewogen in het kader van de ruimtelijke herinrichting als gevolg van het opstellen van dit bestemmingsplan? Kunt u ook aangeven waarom u dat vindt?
 10. Bent u van mening dat de realisatie van het Enkhuizerzand gevolgen heeft voor de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van het openluchtmuseum? Kunt u ook aangeven waarom u dat vindt?

  Het Zuiderzee openluchtmuseum is onderdeel van de rijkscollectie en valt onder de erfgoedwet. De collectie van het openluchtmuseum is opgezet volgens een totaalconcept dat wordt gevormd door de ligging aan open zee, een zorgvuldige gekozen stedenbouwkundige opzet volgens plankaarten uit 1830, de naar Enkhuizen getransformeerde panden en bovenal de zintuiglijke kwaliteiten, hetgeen samengevat wordt als museale beleving. In dit ensemble kunnen bezoekers en scholieren kennis maken met de verdwijnende cultuur van de voormalige Zuiderzeestadjes en dorpjes. Door de realisering van dit project wordt deze beleving ernstig aangetast.

 11. Deelt u onze mening dat hierdoor de mogelijkheid bestaat dat het museum in zijn bestaansrecht wordt aangetast? Kunt u ook aangeven waarom u dat vindt?

  Het museum valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van OC&W. Het ministerie van OC&W heeft haar ernstige zorgen geuit omtrent de dreigende afbreuk van de rijkscollectie en overweegt een zienswijze in te dienen tegen deze herontwikkeling.

 12. Is Gedeputeerde Staten voornemens een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan Enkhuizerzand? Kunt u uw antwoord motiveren?

De Gedeputeerde Staten moeten binnen 30 dagen met een antwoord komen.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.