Extra geld Wmo van het Rijk verzacht de begroting van Enkhuizen maar lichtjes

ENKHUIZEN – Enkhuizen krijgt dit jaar minimaal €766.000,-  euro extra vanuit het Rijk uit het potje van 613 miljoen euro om de miljoenen tekorten op de Wmo op te vangen die na de overgang van het Rijk naar de gemeenten zijn ontstaan.

Maar de pijn wordt niet helemaal verzacht, tot 2024 blijft Enkhuizen rode cijfers schrijven onder de streep, pas in 2025, en dan mogen er geen onvoorziene uitgaven komen, wordt er weer met een zwarte pen geschreven. Zo lopen de investeringen in de SED de aankomende jaren enorm op, van een kleine 500.000 euro dit jaar naar ruim 660.000 euro in 2025. Dit is nodig om de enorme werkdruk waar het personeel binnen de SED moet werken te verlichten.

Lees ook: Dienstverlening van de SED staat onder druk, tegenvallers worden mogelijk niet meer gedekt door meevallers

Sinds de overgang van de Wmo/Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten en de bezuinigingen die het kabinet daarop doorvoerde omdat ‘de gemeenten toch dichterbij de mensen staan’ is de Wmo en dan vooral de jeugdzorg het stiefkindje van de gemeenten.

Overdacht Wmo van Rijk naar Gemeenten niet goed gegaan.

Gemeenten en Rijk zijn het eens dat scherpere keuzes en een meer doelmatige uitvoering nodig zijn om het jeugdstelsel, ook op de lange termijn, beter en houdbaar te maken. De uitgaven aan de jeugdzorg moeten beheersbaar zijn, er moet effectieve zorg beschikbaar zijn voor kinderen die dat nodig hebben en gemeenten moeten hun taken goed kunnen uitvoeren. Dat is een grote gezamenlijke opgave. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. Het oordeel van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng.

Hervormingsagenda

Gezien de urgentie van het onderwerp wordt, vooruitlopend op de besluitvorming van het nieuwe kabinet, nu al gestart met het nemen van maatregelen en het voorbereiden van een beter houdbaar jeugdstelsel op de lange termijn. Het Rijk en de VNG committeren zich eraan om gezamenlijk te komen tot een hervormingsagenda, waarin afspraken worden gemaakt over maatregelen en een structureel financieel kader die leiden tot een stelsel waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten betere uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in informatie zoals gebruik van jeugdzorg, uitgaven en wachttijden. Ook wordt gestart met de voorbereiding van aanpassing van wet- en regelgeving waar een nieuw kabinet definitief over moet besluiten. Dit gebeurt samen met andere relevante partijen, in het bijzonder zorgaanbieders, beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en toezichthouders. Ook ervaringsdeskundigen worden geraadpleegd.

Reageer op dit onderwerp