Enkhuizen stelt ‘Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland’ vast.

ENKHUIZEN – De gezamenlijke Westfriese gemeenten hebben een urgentieverordening opgesteld die er voor moet gaan zorgen dat de krapte op de woningmarkt wordt aangepakt en mensen met een urgentieverklaring snel aan woonruimte komen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a) Huishouden: alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een (duurzame) gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren;
 • b)Huishoudinkomen: gezamenlijke verzamelinkomens als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 van de woningzoekende, met uitzondering van kinderen in de zin van artikel 4 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, met dien verstande dat in het eerste lid van dat artikel voor «belanghebbende» telkens wordt gelezen «aanvrager»;
 • c)Inkomensgrens: de grens als bedoeld in artikel 16 lid 1 van het Besluit toegelaten instelling volkshuisvesting 2015;
 • d)Inwoning: bewoning van een woonruimte die onderdeel uitmaakt van een woonruimte die door een ander huishouden in gebruik is genomen;
 • e)Liberalisatiegrens: de jaarlijks door de rijksoverheid vastgestelde maximum huurgrens, waaronder welke gesproken wordt van sociale huurwoningen en huurder in aanmerking kan komen voor huurtoeslag;
 • f)Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep;
 • g)Onzelfstandige woning: woning zonder eigen toegang of met een gedeelde keuken of toilet;
 • h)Urgentiecommissie: de door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke commissie die besluit ter zake van deze verordening;
 • i)Wet: Huisvestingwet 2014;
 • j)Woningcorporatie: toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet die feitelijk werkzaam is in de gemeente, dan wel een gemeentelijk woningbedrijf;
 • k)Woningregio: de regio West-Friesland, te weten het grondgebied van de navolgende gemeenten; Hoorn, Koggenland, Opmeer, Medemblik, Enkhuizen, Drechterland en Stede Broec;
 • l)Woningzoekende: huishouden dat in het in de woningregio door de corporaties bijgehouden woningverdeelsysteem is ingeschreven.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

 • 1.Het bepaalde in deze verordening is uitsluitend van toepassing op woonruimten in eigendom van een woningcorporatie met een huurprijs beneden de liberalisatiegrens en die zijn gelegen binnen de woningregio.
 • 2.In afwijking van het bepaalde in lid 1 is het bepaalde in deze verordening niet van toepassing op:
  • a)woonruimten, bestemd voor inwoning;
  • b)zorg- en aanleunwoningen, die als zodanig zijn aangemerkt en waarvoor de toewijzing via een zorgindicatie geschiedt;
  • c)door burgemeester en wethouders in overleg met de corporatie aan te wijzen vormen van woon- of leefgemeenschap;
  • d)onzelfstandige woonruimten;
  • e)ligplaatsen voor een woonschip.

Artikel 3 Urgentiecommissie

 • 1.Op grond van deze verordening komt het Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland tot stand.
 • 2.De regionaal werkzame onafhankelijke urgentiecommissie beslist namens het college van burgemeester en wethouders op een aanvraag voor urgentie in het kader van de toewijzing van woonruimte.
 • 3.De commissie werkt conform het Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland, dat als bijlage onderdeel uitmaakt van deze Verordening.
 • 4.In het Reglement wordt in ieder geval geregeld:
  • a)de samenstelling van de commissie en de voorwaarden die aan het lidmaatschap van de commissie gesteld worden;
  • b)de benoeming en het ontslag van de leden;
  • c)de manier waarop de commissie ondersteund wordt;
  • d)de werkwijze van de commissie, waaronder de afhandeling van urgentieaanvragen.

Artikel 4. Aanvraag en indeling in een urgentiecategorie

 • 1.Woningzoekenden, zoals bedoeld in lid 7c, e t/m h, met een inkomen onder de inkomensgrens die voldoen aan het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de wet, en die dringend woonruimte nodig hebben, kunnen, behoudens in het geval zoals bedoeld in het vierde lid, bij de urgentiecommissie een aanvraag indienen om indeling in één urgentiecategorie met verstrekking van de volgende gegevens:
  • a)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en, indien van toepassing, de verblijfstitel van de verzoeker;
  • b)aantal personen waaruit het huishouden van de verzoeker bestaat, en
  • c)aanduiding van de urgentiecategorie en de motivering hiervan.
 • 2.Woningzoekenden met een verzoek om indeling zoals bedoeld in lid 7a en d dienen hun verzoek direct in bij de corporatie in de gemeente waar men woonachtig is.
 • 3.De gemeente dient het verzoek om indeling zoals bedoeld in lid 7b in namens de woningzoekende bij de corporatie in de gemeente waarvoor de taakstelling geldt.
 • 4.De aanvraag zoals bedoeld in lid 1 wordt alleen in behandeling genomen als de daarvoor verschuldigde leges zijn voldaan en indien het woonprobleem niet verwijtbaar inde woningregio is ontstaan.
 • 5.Een aanvraag met een verzoek om indeling zoals bedoel in lid 7c kan ook worden ingediend indien het woonprobleem buiten de woningregio is ontstaan.
 • 6.Wanneer het woonprobleem aantoonbaar buiten de woningregio is ontstaan, kan uitsluitend een aanvraag worden ingediend als de aanvrager ten minste 1 jaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van een van de gemeenten binnen de woningregio.
 • 7.Voor indeling in een urgentiecategorie komen slechts in aanmerking:
  • a)woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen, die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten;
  • b)woningzoekenden die behoren tot de groep vergunninghouders overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling, behoudens in die gevallen dat Burgemeester en wethouders daarin op andere wijze voorzien in huisvesting;
  • c)woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen;
  • d)woningzoekenden die noodgedwongen een bestaande corporatiewoning moeten verlaten wegens sloop of ingrijpende renovatie;
  • e)woningzoekenden die in verband met medische omstandigheden permanent ernstige hinder, belemmering of verslechtering ondervinden in hun woonsituatie;
  • f)woningzoekenden die in verband met sociale of psychische omstandigheden ernstige hinder, belemmering of verslechtering ondervinden in hun huidige woonsituatie;
  • g)woningzoekenden die vanuit de echt scheiden of hun duurzame samenwoning verbreken;
  • h)woningzoekenden die buiten hun verwijtbare schuld te maken hebben met een grote inkomensachteruitgang door acute en/of onvoorziene externe omstandigheden waardoor hun huidige woonruimte niet langer betaalbaar meer is.
 • 8.Bij de beoordeling van het verzoek om indeling in een urgentiecategorie kan de regionaal werkzame onafhankelijke urgentiecommissie Huisvesting zich laten adviseren door een door hen aan te wijzen deskundige.

Artikel 5. Verlenen urgentie

 • 1.De beschikking tot indeling in een urgentiecategorie vermeldt in ieder geval:
  • a)naam, adres en woonplaats van de woningzoekende;
  • b)datum waarop het verzoek om indeling in een urgentiecategorie, door de regionaal werkzame onafhankelijke urgentiecommissie Huisvesting is ontvangen, en;
  • c)urgentiecategorie waarin de woningzoekende is ingedeeld.
 • 2.Na het verlenen van urgentie krijgen woningzoekenden, zoals bedoeld in Artikel 4, lid 7a t/m c en e t/m h binnen acht maanden, met mogelijke verlenging van vier maanden, eenmaal een passende woning door de woningcorporatie in de gemeente waarin het woonprobleem is ontstaan aangeboden.
 • 3.Woningzoekenden zoals bedoeld in Artikel 4, lid 7d zoeken via het regionale woonruimteverdeelsysteem zelfstandig naar een woning. Deze woningzoekenden krijgen 99 jaar bij hun inschrijfdatum binnen het regionale woonruimteverdeelsysteem, waarbij er tussen de groepen woningzoekenden per project de rangorde wordt bepaald door de renovatie- of sloopdatum van het project. De woningzoekenden van het eerste project gaan dan voor op alle overige woningzoekenden met deze urgentiestatus.
 • 4.Onder een passende woonruimte zoals bedoeld onder lid 2 van dit artikel wordt verstaan een zelfstandige woonruimte met een aantal kamers dat in verhouding staat tot de grootte van het huishouden, waarbij het volgende van toepassing is:
  • a)1 volwassene zonder kind min. 1 kamer (studio);
  • b)2 volwassenen (partners) zonder kind(eren) min. 1 slaapkamer;
  • c)1 of 2 volwassenen (partners) met 1 of 2 kind(eren) min. 2 slaapkamers;
  • d)1 of 2 volwassenen (partners) met 3 of 4 kinderen min. 3 slaapkamers;
  • e)1 of 2 volwassenen (partners) met 5 of meer kinderen min. 4 slaapkamers.
 • 5.Bij de passende woningaanbieding zoals bedoeld onder lid 4 van dit artikel wordt geen rekening gehouden met specifieke woonwensen zoals voorkeur voor plaats, wijk en woningtype, tenzij dit door de Urgentiecommissie is aangegeven.
 • 6.De beschikking tot indeling in een urgentiecategorie vervalt door het aanvaarden van de aangeboden woonruimte.

Artikel 6 Intrekking urgentieverklaring

 • 1.De urgentiecommissie kan de beschikking tot indeling in een urgentiecategorie intrekken indien de houder van de urgentie:
  • a)niet langer als woningzoekende als bedoeld in artikel 4 is aan te merken;
  • b)bij zijn aanvraag gegevens heeft verstrekt waarvan de houder van urgentie wist of kon vermoeden dat deze onjuist of onvolledig waren,
  • c)een aanbod voor een passende woning heeft geweigerd, of
  • d)daarom verzoekt.
 • 2.De in lid 1 van dit artikel bedoelde intrekkingsbeschikking gaat in op de dag volgend op de datum waarop de intrekkingsbeschikking is verzonden;
 • 3.Nieuwe aanvragen op dezelfde grond van een aanvrager van een in lid 1 van dit artikel vervallen aanvraag worden tot één jaar na de dag zoals bepaald in lid 2 van dit artikel niet in behandeling genomen.
 • 4.Een woningzoekende kan, al dan niet op zijn verzoek, in een andere urgentiecategorie worden ingedeeld als gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hij ontvangt dan een nieuwe beschikking, onder intrekking van de oude beschikking.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel kan leiden tot onbillijkheden van overwegende aard ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2019.
 • 2.Met de inwerkingtreding van de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Enkhuizen 2019’ wordt de Huisvestingsverordening gemeente Enkhuizen 2015 ingetrokken.
 • 3.Deze verordening vervalt op 30 juni 2023.

Artikel 9 Citeertitel

 • 1.Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Enkhuizen 2019’.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp