Enkhuizen schuift met geld om de reserves aan te vullen

ENKHUIZEN – Enkhuizen schuift met honderdduizenden euro’s om zo het potje Algemene Reserves op pijl te houden en in tijde van echte grote nood daar weer een greep in te kunnen doen. Het college van Enkhuizen zegt het wenselijk te vinden om eens per raadsperiode de bestaande reserves en voorzieningen te beoordelen en daarop te anticiperen.

Het het actualiseren van de reserves en voorzieningen wil het college het weerstandsvermogen vergroten en daarnaast voorkomen dat potjes met bufferfunctie zijn waarvan nut en noodzaak inmiddels is achterhaald.

Maar ook, zegt het college, is er nog een goede aanleiding om juist op dit moment kritisch naar de reserves te kijken en dan specifiek de algemene reserve. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: ,,Het saldo van de algemene reserve is namelijk geheel ingezet als dekking in de begroting 2021 en het aanhouden van een saldo in de algemene reserve is noodzakelijk voor eventuele verrekening van nadelige exploitatieresultaten en eventuele dekking van incidentele projecten.”

Algemene reserve aanvullen

Hoe het college de algemene reserve wil gaan aanvullen is als volgt:

  1. Reserve Bouwgrondexploitatie: De algemene reserve bouwgrondexploitatie bedraagt afgerond € 916.000 en is bedoeld voor dekking van tekorten in de bouwgrondexploitatie. De raad heeft destijds bepaald dat deze reserve maximaal € 1,5 miljoen mag bedragen en minimaal € 250.000. Op dit moment is bedrijfsterrein Schepenwijk de enige actieve bouwgrondexploitatie in de gemeente en voor het geraamd tekort is inmiddels reeds een voorziening getroffen. Daarom wordt voorgesteld deze reserve op het door de raad bepaalde minimum van € 250.000 te brengen. Dekking voor eventueel geraamde tekorten in toekomstige bouwgrondexploitaties (waaronder Gommerwijk West-west) vanuit deze reserve wordt dan terug gebracht tot € 250.000.
  2. Bestemmingsreserve Stadsuitleg: De bestemmingsreserve Stadsuitleg bedraagt afgerond € 626.000 en is bedoeld voor aanleg van bovenwijkse voorzieningen binnen en rondom in uitvoering zijnde exploitatiegebieden. Er zijn voor deze reserve geen verplichtingen bekend, maar er is wel de verwachting dat in 2021 een verzoek tot gedeeltelijke aanwending van deze reserve wordt gedaan en wordt gehonoreerd (exploitatiebijdrage Vijzelstraat en exploitatiebijdrage reigerweg). In dit licht bezien wordt voorgesteld het “surplus” in deze reserve (naar  verwachting € 226.000) over te hevelen naar de algemene reserve.
  3. Bestemmingsreserves “Energiebeleid”, “Volkshuisvestingsfonds” en “Actualisering bestemmingsplannen”: Het saldo van deze drie bestemmingsreserves bedraagt afgerond € 609.000. Deze reserves hebben geen egalisatiefunctie en van deze reserves zijn geen verplichtingen bekend. Voorgesteld wordt deze reserves op te heffen en de vrijgevallen middelen te storten in de algemene reserve.
  4. Reserve Weerstandscapaciteit: Jaarlijks wordt in de begroting (in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) een risicoanalyse opgesteld, waarbij de mogelijke financiële risico‘s zijn gekwantificeerd. Op basis van de minimumnorm wordt dan de benodigde weerstandscapaciteit bepaald. In de begroting 2021 is dit € 1.553.000. Voorgesteld wordt de reserve Weerstandscapaciteit jaarlijks op het niveau van de benodigde weerstandscapaciteit te brengen. In 2021 moet dan € 53.000 worden overgeheveld van algemene reserve naar reserve Weerstandscapaciteit. Met de voorgaande mutaties wordt er per saldo € 1.448.000 gestort in de algemene reserve.

In de actualisatie van de bestemmingsreserves is onderscheid gemaakt in “vrije” bestemmingsreserves en “gebonden” bestemmingsreserves. Bij wijzigingen in de vrije reserves zal dit geen financiële gevolgen voor de exploitatie hebben, maar bij de gebonden reserves wel, deze zijn namelijk bedoeld ter dekking van reeds aangegane verplichtingen door de gemeente Enkhuizen, deze gebonden reserves zullen dan ook niet worden opgeheven. Het college stelt de gemeenteraad wel voor om de vrije bestemmingsreserves op te heffen.

Reageer op dit onderwerp